Dear customers,
from May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, in force as the GDPR (Regulation on the Protection of Personal Data), applies.

Therefore, we want to inform you about the processing principles by Morawiec Transport Sp. z o.o. Your personal data and your rights in relation to this. We want you to have complete knowledge, and thus full comfort of cooperation with Morawiec Transport Sp. z o.o.

At the same time, we ensure that we properly care for your privacy and do not increase our rights in any way. Your personal data is safe with us, and you can withdraw your consent to their collection and processing at any time, in accordance with the provisions of the following “Information clause on the protection of personal data”.

Information clause on the protection of personal data

The administrator of personal data is Morawiec Transport Sp. z o.o. with its registered office in Głogówek, having the address: ul. 3 Maja 52A, 48-250, Głogówek, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Opole, VIII Commercial Department under the number: 0000671471, NIP: 7551933406, (hereinafter referred to as “Administrator”).

We collect your personal data obtained during cooperation with you, in particular:

 • in terms of customer data:
  • name (names) and surname, e-mail address, contact address, telephone number, position,
  • in the case of entrepreneurs, we also process: NIP, REGON, registered office address, bank account number,
 • in terms of website users data:
  • we collect information about applications, browsers and devices that you use to access our website,
  • the information we collect includes unique identifiers,
  • browser type and settings,
  • device type and settings,
  • operating system,
  • IP address
  • referrer URL

The purposes of processing personal data

Personal data is processed by Morawiec Transport Sp. z o.o. for the purposes of:

 • conclusion and implementation of the contract between us and the provision of transport services for us, execution of payments, handling complaints,
 • fulfilling the obligations of Morawiec Transport Sp. z o.o. provided for by law, including in particular the issue and storage of invoices and accounting documents, and for archiving purposes
 • protection of rights Morawiec Transport Sp. z o.o. in accordance with legal regulations, including in particular the investigation of overdue payments as part of debt collection and court proceedings,
 • verification of your payment credibility in order to secure due Morawiec Transport Sp. z o.o. payment, legitimate interest Morawiec Transport Sp. z o.o. within the meaning of the provisions on the protection of personal data, including marketing of products and services of Morawiec Transport Sp. z o.o. (direct marketing),
 • carrying out marketing activities and sending commercial information if you express separate consents.

In connection with the processing of personal data, customers and website users have the following rights:

 • the right to access your data;
 • the right to correct your data;
 • the right to request supplementing, updating, rectifying personal data, temporarily or permanently suspending their processing or deleting them if they are incomplete, out of date, incorrect or have been collected in violation of the Act or are no longer needed to achieve the purpose for which they were collected;
 • the right to withdraw consent to the processing of personal data for marketing purposes at any time.

If it is found that the processing of personal data violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority. Personal data of customers and website users may be entrusted to other entities with whom we cooperate in order to properly provide services. Personal data is entrusted in accordance with art. 28 GDPR.

Morawiec Transport Sp. z o.o. does not disclose the collected data to third parties, except for situations where it is required by the provisions of generally applicable law, i.e. based on the request of an authority or court authorized to do so. Your personal data is therefore processed by Morawiec Transport Sp. z o.o. in connection with the service of concluded contracts, for the time necessary to perform the services and for as long as it is possible to pursue claims in relation to the services rendered. If the basis for data processing is consent, these data Morawiec Transport Sp. z o.o. will use until it is withdrawn. For a period of one year from the date of withdrawal of consent to data processing, Morawiec Transport Sp. z o.o. however, it may store data to a limited extent to demonstrate the processing of this data in accordance with the GDPR, unless Morawiec Transport Sp. z o.o. as an administrator based on other legal grounds, he will be obliged to process your data for a longer period. At the same time, in order to account for Morawiec Transport Sp. z o.o. will store data for the period in which it is required to keep data or documents containing them to document the performance of legal obligations, including enabling control of their implementation by public authorities. In order to facilitate communication regarding personal data, Morawiec Transport Sp. z o.o. created an email contact channel at the email address: rodo@transportmorawiec.pl

RODO

Szanowni Klienci,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Morawiec Transport Sp. z o.o. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z Morawiec Transport Sp. z o.o.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Morawiec Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku, posiadająca adres: ul. 3 Maja 52A, 48-250, Głogówek, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000671471, NIP: 7551933406, (dalej: „Administrator”).

Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

 • w zakresie danych klientów:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w zakresie danych użytkowników serwisu:
  • zbieramy informacje o aplikacjach,
  • przeglądarkach i urządzeniach, przy użyciu których korzystasz z naszej witryny,
  • gromadzone przez nas informacje obejmują unikalne identyfikatory,
  • typ i ustawienia przeglądarki,
  • typ i ustawienia urządzenia,
  • system operacyjny,
  • adresie IP
  • adres URL strony odsyłającej

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Morawiec Transport Sp. z o.o. w celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług transportowych, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Morawiec Transport Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Morawiec Transport Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych Morawiec Transport Sp. z o.o. płatności, uzasadnionego interesu Morawiec Transport Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Morawiec Transport Sp. z o.o. (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, klientom i użytkownikom serwisu przysługują związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo poprawiania swoich danych;
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe klientów i użytkowników serwisu mogą zostać powierzone innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zgodnie z art. 28 RODO.

Morawiec Transport Sp. z o.o. nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu. Państwa dane osobowe przetwarzane są zatem przez Morawiec Transport Sp. z o.o. w związku z obsługą zawartych umów, przez czas niezbędny do realizacji usług oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku ze świadczonymi usługami. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te Morawiec Transport Sp. z o.o. będzie wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres jednego roku liczonego od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Morawiec Transport Sp. z o.o. może jednak przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Morawiec Transport Sp. z o.o. jako administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Jednocześnie, w celu rozliczalności Morawiec Transport Sp. z o.o. będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania wykonania obowiązków prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne. W celu ułatwienia komunikacji ws. danych osobowych, Morawiec Transport Sp. z o.o. stworzył mailowy kanał do kontaktu pod adresem e-mail: rodo@transportmorawiec.pl.