OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY MORAWIEC TRANSPORT SP. Z O.O.

OBOWIĄZUJĄCE OD 16 CZERWCA 2023 r.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do wszystkich umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę, bez względu na sposób ich zawarcia, i wyłączają one postanowienia jakichkolwiek innych wzorców umownych lub warunków sprzedaży. Zastosowanie jakichkolwiek innych niż przewidzianych w niniejszym dokumencie warunków sprzedaży wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz Kupującego.

2. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do spełniania wszelkich obowiązujących norm prawnych odnoszących się do zakupu, transportu oraz użycia towarów sprzedanych przez Sprzedawcę. Niniejsze OWS dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://transportmorawiec.pl/ows/ Postanowienia odmienne od OWS lub uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach zakupu Kupującego, są dla Sprzedającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez Sprzedającego pisemnie potwierdzone, zgodnie z zasadami reprezentacji Sprzedającego. Wolna od zastrzeżeń dostawa, świadczenie usług, sprzedaż towarów nie oznacza ze strony Sprzedającego uznania odmiennych postanowień.

3. Kupujący w każdym czasie w trakcie zakupu, transportu, użycia oraz odsprzedaży towarów sprzedanych przez Sprzedawcę zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie restrykcji, sankcji oraz ograniczeń ustanowionych przez ONZ, Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską, a także przez jakiekolwiek inne państwo lub organizację międzynarodową, jeżeli takie inne państwo lub organizacja międzynarodowa ustanowią restrykcje, sankcje lub ograniczenia mogące mieć zastosowanie do Sprzedawcy. Kupujący zobowiązuje się w szczególności do powstrzymania się od użycia lub odsprzedaży towarów sprzedanych przez Sprzedawcę na rzecz państw, organizacji lub osób do których zastosowanie znajdują restrykcje, sankcje lub ograniczenia określone w zdaniu poprzedzającym.

4. Kupujący oświadcza, że ani on sam ani jego podmioty powiązane w rozumieniu art. 3 pkt 43 ustawy o rachunkowości („Podmioty Powiązane”) nie podlegają pod i przestrzegają wszelkich środków o charakterze ograniczającym lub dyskryminującym w handlu czy innej płaszczyźnie ekonomicznej, nałożonych z zamiarem nakłonienia zmiany polityki lub poszczególnych działań („Sankcje”), które zostały wdrożone przez Organ Sankcyjny w odniesieniu do którejkolwiek z następujących kategorii: (I) krajów, (II) grup krajów, (III) osób fizycznych, (IV) osób prawnych („Osoby Objęte Sankcjami”). Sankcje mogą w szczególności przejawiać się częściowym lub całkowitym zakazem importu/eksportu, zakazem wjazdu/wstępu na określone terytorium, zamrożeniem majątku, zakazem dokonywania rozliczeń handlowych czy inwestycji w/wobec/wspólnie z Osobami Objętymi Sankcjami. Dla potrzeb niniejszych OWS Organ Sankcyjny oznacza (I) jakąkolwiek organizację ponadnarodową jak również jakąkolwiek jej organ/instytucję niewymienione w dalszych podpunktach, (II) jakiekolwiek państwo niewymienione w dalszych podpunktach (III) Unię Europejską i jej instytucje, (IV) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i jej instytucje federalne.

5. Żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do wykonania umowy, jeżeli będzie to sprzeczne z obowiązującymi tę Stronę Sankcjami. W przypadku jeśli wykonanie Umowy będzie stanowić naruszenie Sankcji lub może być rozumiane jako naruszające/obchodzące Sankcje Sprzedający będzie uprawniony, według własnego uznania, do powiadomienia drugiej Strony o:
5.1 zawieszeniu wykonania Umowy do czasu ustania Sankcji;
5.2 Rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w sposób uzasadniony należy przypuszczać że Sankcję będą obowiązywać przez okres czasu, który czyni dalsze wykonanie Umowy niewykonalnym lub nieprzydatnym dla Sprzedającego. W przypadku jeśli Sprzedający będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz drugiej Strony za część Umowy już wykonaną w takim przypadku zobowiązanie do zapłaty przez Sprzedającego (I) ulegnie zawieszeniu do czasu kiedy dokonanie takiej zapłaty przestanie być sprzeczne z Sankcjami albo (II) Sprzedający może odstąpić od wykonanej części Umowy w terminie 12 miesięcy od dowiedzenia się o Sankcjach i zwrócić drugiej Stronie jej świadczenie. W jakimkolwiek przypadku Sprzedający nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za działania zmierzające do przestrzegania Sankcji.
5.3 Niezależnie od powyższych postanowień, Kupujący nie będzie odsprzedawał produktów nabywanych od Sprzedającego do żadnej z Osób Objętych Sankcjami oraz zobowiązuję się, na pisemne żądanie Sprzedającego, do dostarczenia bez zbędnej zwłoki dokumenty potwierdzające ostateczne przeznaczenie sprzedawanego produktu.

6. Zamówienia Kupującego nie wiążą Sprzedającego, póki nie zostały wyraźnie potwierdzone przez Sprzedającego, w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail wysłana ze służbowej skrzynki pocztowej). Dostawy częściowe są dozwolone. Każda dostawa jest traktowana jako oddzielna wysyłka. Dokumentem dostawy jest wystawiony przez Sprzedawcę dokument WZ i/lub list przewozowy CMR, który zawiera datę wydania towarów z magazynu, numer zamówienia i specyfikację towarów według potwierdzenia zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towarów na dokumentach dostawy. Reguły Incoterms ustalone w umowie zawsze odnoszą się do Incoterms 2020.

7. Rozbieżność pomiędzy dostarczoną ilością towaru a ilością zadeklarowaną przez Sprzedawcę i potwierdzoną dokumentem dostawy w wysokości nie większej niż 2% jest dopuszczalna. Kupujący jest obowiązany do zaakceptowania dostawy w przypadku wystąpienia takiej rozbieżności. W przypadku wystąpienia rozbieżności określonej w zdaniach poprzedzających, Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży określonej na podstawie ilości towaru faktycznie dostarczonego przez Sprzedawcę.

8. W przypadku każdej dostawy towaru, prawo własności tego towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi.

9. Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł dostarczyć towaru w terminie umówionym, z powodu okoliczności, których w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, to poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy. Strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą nowy termin wysyłki, biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby każdej z nich.

10. Dostawy realizowane autocysterną/samochodem Sprzedającego lub innego przewoźnika działającego na jego zlecenie, Kupujący zobowiązany jest rozładować autocysternę/samochód niezwłocznie po jego przybyciu do Kupującego. W przypadku nierozładowania przez Kupującego autocysterny/samochodu w terminie 4 godzin (o ile nie sprecyzowano inaczej w umowie) od momentu zgłoszenia się autocysterny/ samochodu u Kupującego, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami postoju środka transportu w wysokości 1000 zł za każde rozpoczęte 12 godzin od planowanej daty i godziny dostawy.

11. W przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem umowy, transportem, powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, np. związanych z dokumentacją dostawy, opóźnieniem w zwrocie opakowań lub środkami transportu, a także w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kupującego obowiązków wynikających z przyjętej w umowie bazy dostawy, Sprzedający będzie uprawniony do żądania zwrotu tych kosztów od Kupującego.

12. Towary stanowiące wyroby energetyczne w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 722), inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 tej ustawy, Sprzedawca sprzedaje z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, podmiotom spełniającym warunki uprawniające do zastosowania tej stawki, z wyłączeniem sytuacji, w których umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wskazuje inaczej. Jeżeli działalność odbiorcy towarów, o których mowa w pkt. 6 spowoduje, że Sprzedawca nie będzie uprawniony bądź utraci prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy dla tych towarów, a Sprzedawca poniesie koszty zapłaconej akcyzy, opłaty paliwowej lub odsetek, Sprzedawca obciąży Kupującego kwotą odpowiadającą kwocie powstałego zobowiązania podatkowego w akcyzie oraz opłacie paliwowej włącznie z odsetkami oraz innymi kosztami związanymi z obowiązkiem zapłaty akcyzy oraz opłaty paliwowej.

13. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub braki w dostawie wynikające z działania siły wyższej, rozumianej jako wszelkie zdarzenia wykraczające poza kontrolę Sprzedawcy, utrudniające lub uniemożliwiające terminową realizację dostawy, a w szczególności wystąpienie wojen, powodzi, trzęsień ziemi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, stanu epidemii, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajną awarię, niemożność uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec, pomimo zachowania należytej staranności.

14. Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

15. Wszystkie faktury Sprzedającego winny być zapłacone przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego, w pełnej ich wysokości i bez potrącania kosztów bankowych przelewu. W przypadku rozliczeń zagranicznych Kupujący ponosi koszty swojego banku oraz banków pośredniczących. Sprzedający oświadcza, że jego bank nie pobiera opłat od płatności przychodzących. W celu prawidłowego rozliczenia kosztów przelewu Kupujący wybiera opcję kosztową OUR. Termin płatności uznaje się zachowany, jeżeli przed jego upływem konto bankowe Sprzedającego będzie uznane należnością.

16. Należności Sprzedawcy są nadzorowane przez specjalistyczną firmę zarządzającą należnościami. W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszych dostaw, jak również obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

17. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów poprzez zlecenie przewozu odpowiedniemu, wybranemu przez siebie przewoźnikowi. Odbiór ilościowy nastąpi w momencie dostarczenia towaru. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego rozbieżności między dostarczoną ilością towaru w stosunku do ilości zadeklarowanych przez Sprzedawcę i potwierdzonych dokumentem dostawy, innej niż rozbieżność określona w pkt. 5, należy w trakcie rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku odbioru towarów transportem własnym Kupującego lub na jego zlecenie, Kupujący pozbawiony jest możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Sprzedawcy z powodu różnic ilościowych.

18. Sprzedawca odpowiedzialny jest wyłącznie za brak zgodności dostarczonego towaru z zaakceptowaną specyfikacją. Sprzedawca zapewnia jedynie, że towar nadaje się do zwyczajowego zastosowania wskazanego w karcie charakterystyki, natomiast w żaden sposób nie gwarantuje jego przydatności do konkretnego, zamierzonego przez Kupującego użycia.

19. W wypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego towaru z zaakceptowaną specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. W wypadku, gdy wada wyszła na jaw po upływie 14 dni (wada ukryta) Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o jej wykryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wykrycia.

20. Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnymi dokumentami (oficjalne świadectwo ważenia, list przewozowy, świadectwo jakości itp.). Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych towarów.

21. Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

22. Jeżeli Sprzedawca akceptuje reklamację, jest on zobowiązany do wymiany tej partii towarów na wcześniejszych warunkach lub do stosownego upustu. Kupujący nie ma prawa zgłaszać dalszych roszczeń, a szczególnie domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia utraconych zysków itd. Zwrot lub sprzedaż towarów na rachunek Sprzedawcy może mieć miejsce za jego pisemną zgodą.

23. Umowa sprzedaży, do której zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, podlega prawu polskiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest niniejszym wyłączone. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające w związku z realizacją zamówień rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży.

GENERAL TERMS OF SALE MORAWIEC TRANSPORT LTD

APPLICABLE FROM JUNE 16, 2023

1. These General Terms and Conditions of Sale apply to all sales contracts concluded by the Seller, regardless of the manner of their conclusion, and they exclude the provisions of any other contractual templates or conditions of sale. The application of any conditions of sale other than those provided for in this document requires the written consent of the Seller and the Buyer.

2. By concluding a sales contract, the Buyer undertakes to comply with all applicable legal standards relating to the purchase, transport and use of goods sold by the Seller. These GTCS are available on the website at: https://transportmorawiec.pl/ows Provisions different from the GTCS or statutory regulations, in particular those contained in the Buyer’s terms of purchase, are binding for the Seller only if they are confirmed by the Seller in writing, in accordance with the rules of representation of the Seller. The unrestricted delivery, provision of services, sale of goods does not imply acceptance of different provisions on the part of the Seller.

3. At any time during the purchase, transport, use and resale of goods sold by the Seller, the Buyer undertakes to comply with all applicable restrictions, sanctions and restrictions established by the United Nations, the United States and the European Union, as well as by any other country or international organization if such other country or international organization establishes restrictions, sanctions or restrictions that may apply to the Seller. In particular, the Buyer undertakes to refrain from using or reselling the goods sold by the Seller to countries, organizations or persons to which the restrictions, sanctions or restrictions referred to in the preceding sentence apply.

4. The Buyer declares that neither he nor his affiliates within the meaning of Art. 3 point 43 of the Accounting Act („Related Entities”) are not subject to and comply with any restrictive or discriminatory measures in trade or other economic terms, imposed with the intention of inducing a change in policy or individual activities („Sanctions”), which were implemented by Sanctions Authority in relation to any of the following categories: (I) countries, (II) groups of countries, (III) natural persons, (IV) legal persons („Sanctioned Persons”). Sanctions may, in particular, be a partial or complete ban on import/export, a ban on entry/entry into a specific territory, freezing of assets, a ban on making trade settlements or investments with/towards/jointly with Persons Covered by Sanctions. For the purposes of these GTCS, Sanctioning Authority means (I) any supranational organization as well as any of its bodies/institutions not mentioned in the following subsections, (II) any state not specified in the following subsections (III) the European Union and its institutions, (IV) the United States of America and its federal institutions.

5. Neither Party shall be obliged to perform the agreement if it is contrary to the Sanctions applicable to that Party. In the event that the performance of the Agreement will constitute a violation of the Sanctions or may be understood as violating/circumventing the Sanctions, the Seller shall be entitled, at its sole discretion, to notify the other Party of:

5.1 Suspension of the performance of the Agreement until the end of the Sanctions;

5.2 Terminate the Contract with immediate effect if the Sanction is reasonably expected to last for a period of time which renders further performance of the Contract impracticable or useless to Seller. In the event that the Seller is required to make a payment to the other Party for a part of the Agreement already performed, then the Seller’s obligation to pay will (I) be suspended until such payment is no longer inconsistent with the Sanctions, or (II) the Seller may withdraw from performed part of the Agreement within 12 months of learning about the Sanctions and return its performance to the other Party. In any case, the Seller shall not be liable to the other Party for actions aimed at complying with the Sanctions.

5.3 Notwithstanding the foregoing, Buyer will not resell products purchased from Seller to any Sanctioned Person and will, upon Seller’s written request, provide without undue delay documents proving the final destination of the product being sold.

6. The Buyer’s orders are not binding on the Seller until they have been explicitly confirmed by the Seller in writing or electronically (an e-mail sent from a business mailbox). Partial deliveries are allowed. Each delivery is treated as a separate shipment. The delivery document is the WZ document and/or the CMR bill of lading issued by the Seller, which contains the date of release of the goods from the warehouse, the order number and the specification of the goods according to the order confirmation. The buyer is obliged to confirm the receipt of the goods on the delivery documents. The Incoterms rules set out in the contract always refer to Incoterms 2020.

7. A discrepancy between the delivered quantity of goods and the quantity declared by the Seller and confirmed by the delivery document in the amount not exceeding 2% is acceptable. The buyer is obliged to accept delivery in the event of such a discrepancy. In the event of a discrepancy specified in the preceding sentences, the Buyer is obliged to pay the sales price determined on the basis of the quantity of goods actually delivered by the Seller.

8. In the case of each delivery of goods, the ownership of the goods passes to the Buyer upon delivery of the goods to the Buyer or the carrier.

9. If the Seller is unable to deliver the goods on the agreed date due to circumstances that he could not have foreseen or prevented at the time of concluding the contract, he shall inform the Buyer of this fact. In such a case, the Seller shall not be liable for improper performance or non-performance of the contract. The parties, by way of a separate agreement, will set a new shipment date, taking into account the possibilities and needs of each of them.

10. Deliveries carried out by a road tanker/vehicle of the Seller or another carrier acting on his behalf, the Buyer is obliged to unload the road tanker/truck immediately after its arrival at the Buyer. If the Buyer fails to unload the road tanker/vehicle within 4 hours (unless specified otherwise in the contract) from the moment of reporting the road tanker/truck to the Buyer, the Seller will charge the Buyer with the costs of demurrage of the means of transport in the amount of PLN 1,000 for each commenced 12 hours from the planned date and delivery times.

11. In the event of additional costs related to the performance of the contract, transport, arising for reasons attributable to the Buyer, e.g. related to delivery documentation, delay in returning packaging or means of transport, as well as in connection with non-performance or improper performance by the Buyer of obligations arising from the delivery base adopted in the contract, the Seller shall be entitled to demand reimbursement of these costs from the Buyer.

12. Goods constituting energy products within the meaning of the Act on Excise Duty of December 6, 2008 (i.e. Journal of Laws of 2020, item 722), other than those specified in art. 89 sec. 1 points 1-13 of this Act, the Seller sells with the application of the zero rate of excise duty for purposes other than heating, as additives or admixtures to heating fuels, to drive internal combustion engines or as additives or admixtures to motor fuels, to entities that meet the conditions entitling to apply this rate, excluding situations where the contract between the Seller and the Buyer indicates otherwise. If the activity of the recipient of the goods referred to in point 6 will result in the Seller not being entitled or losing the right to apply the zero rate of excise duty for these goods, and the Seller will incur the costs of the excise duty, fuel surcharge or interest paid, the Seller shall charge the Buyer with the amount corresponding to the amount of the resulting tax liability in the excise duty and fuel surcharge, including interest, and other costs related to the obligation to pay excise duty and fuel surcharge.

13. The Seller is not responsible for delays or shortages in delivery resulting from force majeure, understood as any events beyond the Seller’s control, hindering or preventing timely delivery, in particular the occurrence of wars, floods, earthquakes, fires and other natural disasters, state of epidemic, riot, strike, sabotage, explosion, organized actions of employees, national defense requirements, ordinances, ordinances or regulations, regardless of their legal effectiveness, extraordinary failure, inability to obtain supplies of electricity, other types of energy, raw materials, workforce, equipment means of transport or any other or similar unforeseen events that the Seller could not prevent despite exercising due diligence.

14. The seller will issue a VAT invoice in accordance with the applicable provisions of the Act on Value Added Tax and Excise Duty.

15. All invoices of the Seller should be paid by the Buyer by bank transfer to the Seller’s account, in their full amount and without deducting bank transfer costs. In the case of foreign settlements, the Buyer bears the costs of its bank and intermediary banks. The seller declares that his bank does not charge fees on incoming payments. In order to correctly settle the transfer costs, the Buyer selects the OUR cost option. The payment deadline is deemed to have been met if the Seller’s bank account is credited with the payment before its expiry.

16. The Seller’s receivables are supervised by a specialist receivables management company. In the event of delays in payments, the Seller reserves the right to suspend further deliveries, as well as to charge the Buyer with statutory interest for the delay.

17. The seller ensures the delivery of goods by ordering the transport to the appropriate carrier of his choice. Quantitative collection will take place at the time of delivery of the goods. If the Buyer finds discrepancies between the delivered quantity of goods and the quantities declared by the Seller and confirmed by the delivery document, other than the discrepancy specified in point 5, a complaint protocol signed by the Buyer’s representative and the carrier should be drawn up during unloading, under pain of leaving the quantitative complaint without consideration and the Buyer losing any claims in this respect. If the goods are collected by the Buyer’s own transport or at his request, the Buyer is deprived of the possibility of raising any claims against the Seller due to quantity differences.

18. The seller is solely responsible for the non-compliance of the delivered goods with the approved specification. The Seller only ensures that the goods are suitable for the usual use indicated in the safety data sheet, but in no way guarantees their suitability for the specific use intended by the Buyer.

19. In the event of finding a quality non-compliance of the delivered goods with the approved specification, the Buyer is obliged to immediately notify the Seller in writing, but not later than within 7 days from the date of receipt of the goods, under pain of leaving the quality complaint without consideration and loss of any claims by the Buyer from this title. In the event that the defect is revealed after 14 days (hidden defect), the Buyer is obliged to notify the Seller of its discovery immediately, but not later than within 3 days of its discovery.

20. The complaint should be confirmed by official documents (official weighing certificate, bill of lading, quality certificate, etc.). The Buyer’s complaint may not exceed the value of the claimed goods.

21. The Seller shall notify the Buyer about the method of settling the complaint within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the complaint protocol.

22. If the Seller accepts the complaint, he is obliged to replace this batch of goods on earlier terms or to an appropriate discount. The Buyer has no right to make further claims, and in particular to demand further compensation, coverage of lost profits, etc. Return or sale of goods to the Seller’s account may take place with his written consent.

23. The sales contract to which these General Sales Conditions apply is subject to Polish law. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is hereby excluded. In matters not covered by these terms and conditions, the provisions of the Civil Code shall apply. Any disputes arising in connection with the execution of orders will be settled by the court competent for the registered office of the Seller.

24. The Seller reserves the right to change the General Terms and Conditions of Sale.